Försäkringsskydd

Försäkringsskydd av förvarad egendom är obligatorisk för alla kunder

Detta medför en trygghet för dig som kund om olyckan skulle vara framme. Vi erbjuder våra kunder att ingå i vårt försäkringsarrangemang alternativt försäkra förvarad egendom genom egen försäkring. Skyddet genom vårt försäkringsarrangemang är skräddarsytt för just förvaring och ger ett skydd som en normal hemförsäkring ofta inte täcker.

Vår försäkring täcker

Brand

Inbrott

Vattenläckage

Skadedjursangrepp

Din försäkringsavgift

Din försäkringsavgift bestäms utifrån det försäkringsvärde du anger. Det går självklart att ändra försäkringsvärdet under hyresperioden, vilket du alltid ska göra skyndsamt om värdet på det du förvarar i förrådet har förändrats.

Vi har olika storlekar på vår försäkring att erbjuda. De olika storlekarna täcker olika anskaffningsvärden av det du förvarar i förrådet.

Våra olika storlekar på försäkring

 • Anskaffningsvärde upp till 50 000 kr – 139 kr/månad
 • Anskaffningsvärde upp till 100 000 kr – 179 kr/månad
 • Anskaffningsvärde upp till 200 000 kr – 299 kr/månad
 • Anskaffningsvärde upp till 500 000 kr – 479 kr/månad

Vad är dina saker värda?

Uppskatta värdet på det du har för avsikt att förvara i ditt förråd så att du har rätt försäkringsvärde om olyckan skulle vara framme. Försök att göra en så korrekt värdering som möjligt. Det värde du uppger ställs i relation till det du har i förrådet. Har du till exempel angett 50 000 kr i värde, fast det faktiska värdet på dina saker är 100 000 kr och dina saker skadas, då får du bara ut halva värdet av det som skadats det vill säga 25 000 kr.

75% av våra kunder väljer vårt försäkringsskydd

Det är speciellt framtaget för förvaring för att du som kund ska vara säker på att dina saker förvaras tryggt och säkert hos oss.

Har du egen försäkring?

Har du en egen försäkring som täcker förvaring i externt förråd? Då behöver du skicka in följande till oss inom 14 dagar från det datum du tecknat ditt hyresavtal:

 • Försäkringsbolag
 • Försäkringsnummer
 • Försäkringsvärde

Under den första faktureringsperioden kommer vi automatiskt att inkludera dig i vårt försäkringsarrangemang, så att du hinner skicka in dessa handlingar till oss. Detta för att säkerställa att din förvarade egendom är försäkrad. Om du inkommer med dina försäkringsuppgifter (se ovan) inom 14 dagar från det datum du tecknat ditt hyresavtal kommer vi att kreditera den försäkringsavgift vi debiterat dig.

Försäkringsuppgifter skickas till: [email protected].

Behöver du hjälp?

Naturligtvis finns vi tillgängliga i vår kundtjänst.

Fråga på!

Öppettider:
Vardagar: 8:00-20:00
Helger: 10:00-16:00

Våra försäkringsvillkor

Sammanlagt försäkrat belopp

Det fullständiga, sammanlagda sanna maxvärdet av egendomen vid alla tidpunkter som meddelas till Anläggningsägaren i Licensavtalet eller skriftligen på andra ställen. Det försäkrade beloppet ska inte under några omständigheter överstiga 1,000,000 sek för en enskild kund om inte detta bekräftas skriftligen av Anläggningsägaren. Det sammanlagda försäkrade beloppet kan höjas om en ytterligare avgift betalas, under förutsättning att en överenskommelse först har gjorts med Anläggningsägaren och Försäkringsgivarna.

Täckning

Försäkringsgivarna samtycker till att ge dig täckning upp till och med det sammanlagda försäkrade beloppet för förlust av eller skada på din egendom orsakad av eld, blixtnedslag, explosion, jordbävning, storm, översvämning, brustna och/eller läckande rör, inträngning av vatten eller andra vätskor, luftfartyg eller föremål som släpps från dessa, malar, insekter eller ohyra/skadedjur från en extern källa, stöld tillsammans med inbrott och våldsamt intrång eller utträde från byggnaden eller enheten, upplopp, strejk, civila oroligheter, avsiktlig skada samt träffar från fordon eller rullande järnvägsmateriel som inträffar medan din försäkring gäller.

Den här Försäkringen gäller från den tidpunkt då din försäkrade egendom ställs i förvaring, och upphör att gälla när egendomen tas ur förvaring – ingen täckning gäller vid lastning, avlastning eller under transport.

Underförsäkring

Det är ett villkor från försäkringsgivaren att det belopp som försäkras representerar det totala sanna sammanlagda värdet för egendomen som förvaras. Om du inte uppger det totala ersättningsvärdet för din egendom under Licensavtalet så kommer du vid ett eventuellt anspråk endast vara berättigad att återfå den del av förlusten som det uppgivna värdet täcker i förhållande till det totala ersättningsvärdet för din egendom från Försäkringsgivarna.

Grunden för skadereglering

All skadeersättning kommer att ske via ersättning, reparation och/eller kompensation enligt Försäkringsgivarens val. I händelse av total förlust eller förstörelse av något föremål som är försäkrat med den här Försäkringen ska grunden för reglering vara kostnaden för att ersätta föremålet som nytt, under förutsättning att föremålet väsentligen är detsamma som – men inte bättre än originalet – som nytt.

Hushållslinne och kläder

När anspråk innefattar förlust av eller skada på hushållslinne eller kläder kommer Försäkringsgivarna att ta i beaktande åldern, kvaliteten, nivån av användning och det resulterande marknadsvärdet för de förlorade eller skadade artiklarna.

Dokument

Om ett anspråk innefattar förlust av eller skada på dokument ska grunden för reglering styras av rimliga kostnader för att skriva ut på nytt och/eller rimliga kostnader för att utfärda på nytt och/eller rekonstruera, inklusive där det är tillämpligt, ny efterforskning eller utforskning för att få fram nödvändig information.

Utöver försäkringsskyddet

En självrisk på 2 550 kronor gäller vid varje skada.

Begränsningsklasul för par och uppsättningar

Om något föremål bland din egendom ingår i ett par eller en uppsättning kommer Försäkringsgivarna endast att betala för de faktiska föremål som förlorats eller skadats. Försäkringsgivarna kommer inte att betala någonting för eventuella föremål som ingår i ett par eller en uppsättning och som inte har förlorats eller skadats.

Skadeanmälan

Fullständig information om eventuella förluster och/eller skador måste meddelas till Anläggningsägaren när förlusten av eller skadan på din egendom upptäcks, eller när din egendom tas ur förvaring, beroende på vad som inträffar först.

Sanktioner

Försäkringsgivarna tillhandahåller inte några förmåner under den här försäkringen utöver täckningen som avtalats, till exempel betalning för anspråk eller tillhandahållande av en förmån, om dessa bryter mot en sanktion, ett förbud eller en restriktion som förelagts med stöd av lagar eller förordningar.

Tillgänglighet

På begäran kan det här avtalet och relaterad dokumentation tillhandahållas i blindskrift, ljudversion eller lättläst stil. Om du önskar ett alternativt format bör du kontakta förmedlaren som har arrangerat den här försäkringen.

Tredje parts rättigheter

En person som inte är en part i det här försäkringsavtalet har enligt Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 (1999 års lag för att skydda avtalsrättigheter som förvärvats av tredje man) inte rätt att verkställa något villkor i försäkringsavtalet. Detta påverkar dock inte rättigheter eller möjligheter som en tredje part har utöver den lagen.

Undantag

Följande undantag gäller för försäkringsskyddet som helhet.

Försäkringsgivarna tillhandahåller inte försäkringsskydd för något av följande:

 1. Pengar, mynt, guld- eller silvertackor, handlingar, obligationer, värdepapper och liknande.
 2. Djur, växter, sprängämnen eller brandfarliga ämnen.
 3. Smycken, klockor, ädelstenar, frimärken av alla slag som överstiger 10,000 sek i sammanlagt värde.
 4. Pälsar, konstföremål, parfymer, mobiltelefoner, tobak, cigarrer, cigaretter, öl, vin, sprit och liknande som överstiger 150 000 sek i sammanlagt värde.
 5. Elektronikföremål som överstiger 150 000 sek i sammanlagt värde. Med ”elektronikföremål” menas alla typer av elektriska apparater för konsumenter eller för kommersiell användning, inklusive men inte begränsat till radioapparater, TV-apparater, datorer, programvara till datorer, hårddiskar, chip, mikrochip, tryckta kretskort och dess komponenter, modem, bildskärmar, kameror, faxmaskiner, kopiatorer, videobandspelare, hi-fi-utrustning, stereoapparater, CD-spelare och liknande. (Tunga elektronikföremål som kopplingsutrustning, turbiner, generatorer och liknande betraktas inte som elektronik.)
 6. Värdeminskning till följd av reparation eller restaurering av skadade föremål.
 7. Egendom som du inte har rätt att förvara enligt villkoren i Licensavtalet.
 8. Förlust av dataposter utöver kostnaderna för tomt datalagringsmaterial.
 9. Följder av krig, invasion, handling förövad av utländska fiender, krigshandlingar (vare sig krig är förklarat eller inte), inbördeskrig, uppror, revolution, folkresning, militärkupp eller annan statskupp, militär eller annan konfiskering eller nationalisering, eller rekvirering eller förstörelse av eller skador på egendom av eller på order av någon regering eller offentlig eller lokal myndighet.
 10. Resulterande eller indirekta förluster som beror på eller är en konsekvens av anspråk som gjorts angående förlust av eller skada på din egendom.
 11. Förlust, skada, ansvarighet eller utgifter som direkt eller indirekt orsakas av, bidrar till eller uppstår från något av följande:

a. Joniserande strålning från eller kontaminering orsakad av radioaktivitet från kärnbränsle, radioaktivt avfall eller förbränning av kärnbränsle.

b. De radioaktiva, giftiga, explosiva eller på andra sätt farliga eller kontaminerande egenskaperna hos vilken kärnkraftsinstallation eller reaktor som helst eller en kärnteknisk komponent till den.

c. Alla krigsvapen som använder kärnklyvning och/eller fusion eller annan likartad reaktion eller radioaktiv kraft eller ämne.

d. De radioaktiva, giftiga, explosiva eller på andra sätt farliga eller kontaminerande egenskaperna hos vilket radioaktivt ämne som helst. Den här underklausulen omfattar inte radioaktiva isotoper, förutom kärnbränsle, när sådana isotoper förbereds, fraktas, lagras eller används i kommersiella, jordbrukstekniska, medicinska, vetenskapliga eller liknande fredliga syften.

 1. Förlust, skada eller utgifter som direkt eller indirekt orsakas av, bidrar till eller uppstår från något av följande:

a. Kemiska, biologiska, biokemiska eller elektromagnetiska vapen.

b. Användning eller verksamhet med datorer eller datorsystem, programvara för datorer, datorvirus eller bearbetning med annat elektroniskt system i syfte att tillfoga skada.

 1. Förlust, förstörelse eller skada som direkt vållats av tryckvågor som orsakats av luftfartyg och andra flygmaskiner som rör sig med ljudets hastighet eller med överljudshastighet.
 2. Förlust av eller skada på din egendom som orsakats av eller som sker till följd av terrorhandlingar.

Med ”terrorhandling” åsyftas handlingar, inklusive men inte begränsat till, kraft eller våld och/eller hot om våld som används av en individ eller grupp(er) av individer, vare sig de agerar själva eller åt en organisation eller regering eller i anslutning till dem, med politiska, religiösa, ideologiska eller liknande syften, inklusive i syfte att påverka en regering och/eller allmänheten eller någon del av allmänheten med rädsla.

Senast uppdaterat: Augusti 2020

Self Storage Association Sweden-formuläret är upprättat i samråd med branschorganisationen FEDESSA. Eftertryck får ej ske utan medgivande av Self Storage Association Sweden.