Den nya utvecklingen märks tyd- ligt på Exportgatan på Hisingen. Där startade Humlans minilager 1988, verksamheten har sedan växt och i oktober förra året togs anlägg- ningen över av bolaget 24Storage.

– När jag började här för nio år sedan var det få som visste vad vi sysslade med – nu har det blivit mycket vanligare att ha förråd ut- anför hemmet och de senaste åren har utvecklingen tagit en väldig fart, säger Sari Ölmgren, som dri- ver två av bolagets anläggningar, i Göteborg och Borås.

HON UPPSKATTAR ATT de flesta pri- vatkunderna är mellan 45 och 50 år i dag. De yngre förrådshyrarna ökar dock – och kunderna hyr också ut- rymmen under allt längre tid.

– Många tänker att de vill hyra tillfälligt i början, men sedan blir de kvar en längre tid. Det kan vara för att förvara ett dödsbo eller för

att förvara saker som man vill att barnen ska ta över när de flyttar hemifrån – en del upptäcker också efter ett tag att de behöver ett för- råd permanent, säger Sari Ölmgren.

Runt två tredjedelar av 24Stora- ges kunder är privatpersoner och anledningarna till förrådsefterfrå- gan är många och skilda. Någon behöver förvara möbler mellan en flytt, någon vill ha en plats för sitt bohag medan de jobbar eller stu- derar utomlands, en annan använ- der utrymmet till en samling som inte får plats hemma och en tredje behöver någonstans att förvar sin skidutrustning.

Michael Fogelberg, vd för 24Storage och ordförande för branschorganisationen Self Stora- ge Association, är övertygad om att förrådstrenden håller i sig.

– Förrådsbranschen är bara i sin linda. Efterfrågan drivs av urbani- seringen och ändrade livsmönster

och den utvecklingen fortsätter även framåt. I Göteborg finns det i dag få anläggningar jämfört med i Stockholm – förvärvet av Humlans minilager är en del i att bygga upp en verksamhet här. Vi letar konti- nuerligt efter nya lämpliga lokaler i Göteborg, säger han.

Bolaget startade 2015 och har i dag åtta anläggningar med totalt cirka 3 000 förråd. Beläggningen ligger på runt 95 procent.

HELENE BREMBECK, professor i etno- logi och föreståndare för Centrum för konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet, forskar just nu om trenden med hyrförråd. Hon har bland annat gjort studier på anläggningen på Exportgatan.

– Det är ett delprojekt i vårt större forskningsprogram Managing overflow, om hur vi hanterar över- flöd. Hyrförråd är en av de metoder vi sett att människor nu tar till för

tt hantera sina grejer. Det har bli- vit ett slags väntrum för saker man inte riktigt vet vad man ska göra med. Det kan vara en fin soffa man ärvt men inte har plats för och inte heller kan med att slänga – då kan den förvaras i ett hyrförråd ett tag. Det är en del av en rationell hante- ringsstrategi, säger hon.

TRENDEN SPEGLAR samhällsutveck- lingen och får bland annat bränsle av att vi generellt flyttar mer och att vi både bor och lever annorlunda jämfört med tidigare.

– Vi är till exempel mer rörliga nu – både i betydelsen att vi flyt- tar mellan bostäder allt oftare och i betydelsen att vi flyttar in och ut ur relationer. Man vet kanske inte alltid hur länge man ska bo ihop med en partner och vill då behålla en del egna möbler medan man ser hur relationen utvecklar sig. Det finns heller inte lika många vinds- och källarförråd kvar till de lägen- heter som finns i städerna – få har tillgång till den där ladan på landet där folk förut kunde ställa ut sina saker, säger Helene Brembeck.

HON TROR ATT trenden med hyr- förråd håller i sig, men kanske by- ter inriktning framöver.

– Jag tror det skulle vara attrak- tivt att ha gemensamma förråd närmare hemmet, i bostadsområdena. Det skulle till exempel också kunna kombineras med uthyrning av verktyg eller en hyvelbänk. Jag tror också att det dyker upp mind- re, lokala uthyrningsföretag – de senaste åren har vi i stället sett hur större företag köper upp de mindre aktörerna, säger Helene Brembeck

Källa: GP

Okategoriserade