INCITAMENTSPROGRAM

24Storage har fyra teckningsoptionsprogram som ger deltagarna rätt att teckna sig för aktier. Utöver dessa incitamentsprogram har 24Storage inga andra utstående konvertibler, teckningsoptioner eller andra aktierelaterade finansiella instrument eller program.

TECKNINGSOPTIONER AV SERIE 2016/2021

Bolagets styrelse beslutade den 20 oktober 2016, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2016, att emittera högst 17 200 teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner i bolaget, varav 8 400 teckningsoptioner har tecknats. Optionsinnehavare äger rätt att för varje teckningsoption teckna 10,42 aktier till en teckningskurs om 96 kronor per aktie. Teckningsperioden äger rum från med den 1 oktober 2021 till och med den 31 oktober 2021.

TECKNINGSOPTIONER AV SERIE 2018/2022

Bolagets styrelse beslutade den 19 november 2018, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 juni 2018, att emittera högst 50 000 teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner i bolaget, varav 46 500 teckningsoptioner tecknades. Optionsinnehavare äger rätt att för varje teckningsoption teckna 10,59 aktier till en teckningskurs om 33,06 kronor per aktie. Teckningsperioden äger rum från och med den 1 oktober 2022 till den 30 november 2022.

TECKNINGSOPTIONER AV SERIE 2019/2022

Den 23 januari 2019 beslutade bolagets styrelse, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 juni 2018, att emittera högst 18 500 teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner i bolaget, varav 17 000 teckningsoptioner tecknades. Optionsinnehavare äger rätt att för varje teckningsoption teckna 10,59 aktier till en teckningskurs om 33,06 kronor per aktie. Teckningsperioden äger rum från och med den 1 oktober 2022 till den 30 november 2022.

TECKNINGSOPTIONER AV SERIE 2020/2024

Årsstämman den 28 maj 2020 beslutade att emittera högst 83 000 teckningsoptioner av serie 2020/2024 till VD, samt lednings- och nyckelpersoner som inte omfattats av bolagets tidigare incitamentsprogram. Samtliga teckningsoptioner tecknades. Optionsinnehavare äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie till en teckningskurs om 54,04 kronor per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under tiden från och med den 3 juni 2024 till och med den 24 juni 2024.