BOLAGSSTÄMMAN

BOLAGSSTÄMMAN

Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Varje aktieägare som på avstämningsdagen för bolagsstämman är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister eller på ett avstämningskonto har rätt att delta, personligen eller genom befullmäktigat ombud.

Stämman kan besluta i alla frågor som rör bolaget och som inte enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen uttryckligen faller under ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens. Stämman kan till exempel besluta om ökning eller minskning av aktiekapitalet, ändring av bolagsordningen samt att bolaget ska träda i likvidation.

Vad gäller nyemissioner av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner har stämman, utöver möjlighet att själv besluta om detta, möjlighet att lämna bemyndigande till styrelsen att fatta emissionsbeslutet. Varje aktieägare har, oberoende av aktieinnehavets storlek, rätt att få ett angivet ärende behandlat på bolagsstämman. Aktieägare som önskar utöva denna rätt måste framställa en skriftlig begäran till bolagets styrelse. En sådan begäran ska i normala fall vara styrelsen tillhanda i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämman.

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Stämmans ordförande ska väljas av stämman. Till årsstämmans uppgifter hör att välja bolagets styrelse och revisorer, fastställa koncernens och bolagets balans- och resultaträkningar, besluta om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. Stämman beslutar även om de arvoden som ska utgå till styrelseledamöterna och bolagets revisorer.

Extra bolagsstämma kan sammankallas av styrelsen när styrelsen anser att det finns skäl att hålla en stämma före nästa årsstämma. Styrelsen ska också sammankalla extra bolagsstämma när en revisor eller aktieägare som innehar mer än tio procent av aktierna i bolaget skriftligen begär att stämma ska hållas för att behandla ett specifikt ärende.

Årsstämma 2022

Årsstämman i 24Storage AB ägde rum tisdagen den 24 maj 2022 genom enbart förhandsröstning (poströstning). Se dokumentation från stämman nedan.

Extra bolagsstämma 2022

Årsstämma 2022

Stämmoprotokoll
Stämmokommuniké
Kallelse
Formulär för förhandsröstning
Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma 2022

Stämmokommuniké
Kallelse
Notice
Fullmaktsformulär
Proxy form

Årsstämma 2021

Protokoll
Kommuniké
Kallelse
Formulär för poströstning
Fullmaktsformulär
Årsredovisning 2020
Valberedningens motiverade yttrande
Valberedningens förslag avseende punkterna 2, 9, 10 och 11
Valberedningens förslag avseende punkt 12

Årsstämma 2020

Kallelse
Fullmakt till årsstämma
Formulär för poströstning
Årsredovisning 2019
Förslag till beslut om emissionsbeymndigande
Förslag till beslut om incitamentsprogram
Bilaga 1 - Beredning till förslag till beslut om incitamentsprogram
Bilaga 2 - Villkor för teckningsoptioner
Kommuniké från stämman
Protokoll från årsstämman