Valberedning

Valberedning

Årsstämman i maj 2021 beslutade att principer enligt följande ska gälla vid utseende av valberedning inför årsstämman 2022:

 1. Valberedningen utses årligen och ska bestå av fyra ledamöter. Dessa ska vara dels styrelsens ordförande, dels ledamöter utsedda av envar av de tre röstmässigt största aktieägarna per utgången av det andra kvartalet året före årsstämman. Styrelsens ordförande ska vara sammankallande till valberedningens första möte.
 2. Namnen på de personer som ska ingå i valberedningen ska publiceras senast sex månader före nästkommande årsstämma på bolagets hemsida. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse ledamot till valberedningen tillfaller denna rätt den i röstmässig storlek nästkommande aktieägaren.
 3. Om en ledamots anknytning till den aktieägare som nominerade ledamoten upphör eller om ledamoten av annan anledning lämnar valberedningen, har den aktieägare som utsåg ledamoten rätt att ersätta denne i valberedningen. Om någon aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, ska den ledamot som denna aktieägare utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den röstmässigt största aktieägaren som inte är representerad i valberedningen.
 4. Valberedningen utser inom sig sin ordförande. Ledamot av styrelsen får inte vara ordförande i valberedningen.
 5. Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2022 för beslut:
 • förslag till stämmoordföranden
 • förslag till styrelsearvoden
 • förslag till revisorsarvode
 • förslag till styrelse
 • förslag till styrelseordföranden
 • förslag till revisor
 • förslag rörande principer för utseende av valberedning inför 2023 års årsstämma

Valberedningen inför 2021 års årsstämma bestod av:

 • Ola Cronholm, representerandes aktieägaren Ernström Kapital AB
 • Fredrik Persson, representerades aktieägaren Swedia HighP AB
 • Jörgen Tilander, representerandes aktieägaren Realm AB