Valberedning

Valberedning

Årsstämman i maj 2020 beslutade att principer enligt följande ska gälla vid utseende av valberedning:

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter som utses av årsstämman att representera aktieägare i 24Storage. Aktieägare som är representerad i valberedningen har rätt att utse ny representant om sådan ledamot avgår eller entledigas av aktieägaren. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart sådan har skett.

Bolaget ska senast sex månader före årsstämman 2021 lämna uppgift på sin webbplats om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Valberedningen inför 2021 års årsstämma består av:

  • Ola Cronholm, representerandes aktieägaren Ernström Kapital AB
  • Fredrik Persson, representerades aktieägaren Swedia HighP AB
  • Jörgen Tilander, representerandes aktieägaren Realm AB

Valberedningen har till uppgift att, inför årsstämman 2021, bereda och arbeta fram förslag avseende val av stämmoordförande, val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till ordförande och övriga ledamöter, val av revisor, ersättning till revisorerna samt till principer för utseende av valberedning. Arvode till valberedningen ska ej utgå. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-post till någon av valberedningens ledamöter:

Ola Cronholm
Fredrik Persson
Jörgen Tilander