Valberedning

Valberedning

Principer för valberedningen

Årsstämman i maj 2021 beslutade att principer enligt följande ska gälla vid utseende av valberedning inför årsstämman 2022:

 1. Valberedningen utses årligen och ska bestå av fyra ledamöter. Dessa ska vara dels styrelsens ordförande, dels ledamöter utsedda av envar av de tre röstmässigt största aktieägarna per utgången av det andra kvartalet året före årsstämman. Styrelsens ordförande ska vara sammankallande till valberedningens första möte.
 2. Namnen på de personer som ska ingå i valberedningen ska publiceras senast sex månader före nästkommande årsstämma på bolagets hemsida. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse ledamot till valberedningen tillfaller denna rätt den i röstmässig storlek nästkommande aktieägaren.
 3. Om en ledamots anknytning till den aktieägare som nominerade ledamoten upphör eller om ledamoten av annan anledning lämnar valberedningen, har den aktieägare som utsåg ledamoten rätt att ersätta denne i valberedningen. Om någon aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, ska den ledamot som denna aktieägare utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den röstmässigt största aktieägaren som inte är representerad i valberedningen.
 4. Valberedningen utser inom sig sin ordförande. Ledamot av styrelsen får inte vara ordförande i valberedningen.
 5. Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2022 för beslut:
 • förslag till stämmoordföranden
 • förslag till styrelsearvoden
 • förslag till revisorsarvode
 • förslag till styrelse
 • förslag till styrelseordföranden
 • förslag till revisor
 • förslag rörande principer för utseende av valberedning inför 2023 års årsstämma

Valberedning inför årsstämma 2022

Inför årsstämman 2022 består valberedningen av Ola Cronholm, representerandes aktieägaren Ernström Kapital AB, Fredrik Persson, representerades aktieägaren Swedia HighP AB och Jörgen Tilander, representerandes aktieägaren Realm AB samt styrelsens ordförande Jan-Olof Backman. Ordförande för valberedningen är Ola Cronholm.

Årsstämman kommer att hållas den 24 maj 2022 i Stockholm. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till valberedningens ledamöter:

Ola Cronholm

Fredrik Persson

Jörgen Tilander

Jan-Olof Backman

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt ska förslag vara valberedningen tillhanda i god tid före stämman.