Detta är 24Storage

Vi har 25 förrådsanläggningar fördelat på 11 500 förråd. De flesta av våra anläggningar ligger i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Med sammanlagt 7000 både privat- och företagskunder fortsätter vi att expandera.

Kort om oss

Vilka är vi

24Storage är ett self storage-bolag som erbjuder kunder förvaringsyta utanför hemmet på ett enkelt sätt med hög tillgänglighet.

Där vi är idag

Bolaget grundades 2015 med visionen att digitalisera förrådsbranschen och har sedan dess lyckats etablera sig som en av de största aktörerna i Sverige.

Vad vi gör

Vi driver och utvecklar 25 förrådsanläggningar, fördelat på 11 500 förråd motsvarande totalt 63 000 uthyrningsbara kvadratmeter och 7 000 kunder.

Till våra anläggningar

AFFÄRSIDÉ

24Storage erbjuder privatpersoner och företag i Sveriges tre storstadsregioner, Stockholm, Göteborg och Malmö, förvaring på ett enkelt och effektivt sätt, så kallad self storage. Verksamheten bedrivs framförallt i egna fastigheter som nyetablerats eller vidareutvecklats. Vi kombinerar en välbeprövad self storage-modell med en fullskalig onlinehandel, proptech-anpassade anläggningar och strukturerad kundbearbetning via CRM-system som möjliggör skalbarhet, vilket ger förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt.

AFFÄRSMODELL & STRATEGI

24Storage ska växa i tillväxtområden som har positiv demografisk utveckling. Intjäningsförmågan styrs av antalet förrådsanläggningar och intäkter från uthyrningsverksamheten, kostnader hänförliga till förrådsanläggningarna samt administrativa kostnader. Intäkterna från uthyrningsverksamheten står i direkt relation till utvecklingen av nybyggda anläggningars uthyrningsgrad parallellt som mogna anläggningar kontinuerligt intäktsoptimeras. Utvecklingen av fastighetsbeståndet ger en långsiktig värdetillväxt. Vid nyetablering ökar sedan fastighetsvärdet i takt med att anläggningens uthyrningsgrad stiger och successiv intäktsoptimering sker, vilket normalt beräknas ske över en sexårsperiod. Därefter kan bolaget generera ett starkt kassaflöde från anläggningen.

24Storage erbjudande

Self storage-verksamhet innebär uthyrning av förråd till privatpersoner och företag med syfte att frigöra utrymme i hemmet eller på kontoret. Förråden hyrs vanligtvis ut tills vidare med kort uppsägningstid. 24Storage erbjuder förråd i en mängd olika storlekar, från en till 30 kvadratmeter. Förrådsanläggningarna är normalt fönsterfria lagerlokaler som är belägna i och utanför storstadsområden och även strategiskt placerade längs med motorvägar.

Fastighetsbestånd

24Storage fastighetsbestånd består av 25 förrådsanläggningar i drift med 11 500 förråd motsvarande 63 000 kvadratmeter uthyrbar area. Varje anläggning har i genomsnitt en uthyrningsbar yta om 2 300 kvadratmeter. Därutöver äger bolaget ett antal projektfastigheter. Det totala värdet fastighetsbeståndet uppgick per den 30 september 2020 till 1 250 MSEK.

24Storage som en del av staden

Nya bostäder uppförs ofta med för litet eller inget förvaringsutrymme. Åttio- och nittiotalister har en aktiv livsstil som inte sällan kräver kringutrustning. Bostadsprisutvecklingen och penningpolitiska beslut har vidare gjort att förutsättningarna för att kunna köpa en större lägenhet, och därmed större lagringsutrymmen, har minskat. Med förvaring utanför hemmet anser 24Storage att det löser många familjers problem. Bolagets tjänster får en allt mer central roll i stadens infrastruktur och är en av lösningarna för att möta den ökande efterfrågan på bostäder.

Kontakta oss