Obligationer

OBLIGATIONSLÅN 2020-2023

Per den 30 september 2021 har 24Storage totalt emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 500 000 000 kronor inom ett ramverk om upp till 800 000 000 kronor. Obligationslånet förfaller i oktober 2023 och har en rörlig ränta om STIBOR 3m + 7,50 procent.

Bolaget har sedan tidigare emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 440 000 000 kronor och dessa obligationer är noterade på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm med ISIN SE001495755.

Den 24 augusti 2021 har bolaget emitterat ytterligare seniora icke-säkerställda obligationer om 60 000 000 kronor inom dess existerande ramverk. Bolaget kommer att ansöka om att notera de ytterligare obligationerna på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Obligationerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm så snart som möjligt. Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017.

Prospekt

Prospekt [In English] avseende obligationslån om 60 000 000 kronor

FULLSTÄNDIGA VILLKOR

Ladda ner fullständiga villkoren till obligationslån 2020-2023.

Prospekt

Prospekt [In English] avseende obligationslån om 400 000 000 kronor

KONTAKT