Obligationer

OBLIGATIONSLÅN 2020-2023

24Storage har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 400 000 000 kronor inom ett ramverk om upp till 800 000 000 kronor. Obligationslånet förfaller i oktober 2023 och har en rörlig ränta om STIBOR 3m + 7,50 procent.

Bolaget kommer att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm.

FULLSTÄNDIGA VILLKOR

Ladda ner fullständiga villkoren till obigationslån 2020-2030.

KONTAKT