Obligationer

OBLIGATIONSLÅN 2020-2023

24Storage har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 400 000 000 kronor inom ett ramverk om upp till 800 000 000 kronor. Obligationslånet förfaller i oktober 2023 och har en rörlig ränta om STIBOR 3m + 7,50 procent.

Bolaget kommer att ansöka om att notera obligationslånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Obligationerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm så snart som möjligt.

Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Bolagets (www.24storage.se) webbplatser.

Prospekt

Prospekt [In English] avseende obligationslån med förfall 2023.

FULLSTÄNDIGA VILLKOR

Ladda ner fullständiga villkoren till obligationslån 2020-2023.

KONTAKT