FINANSIELLA RAPPORTER

Rapporter

Investerarpresentationer

Årsredovisning 2019 (svenska)

Under 2019 ökade intäkterna med 25 procent till följd av ökad beläggning och högre priser på jämförbara anläggningar samt ökad kapacitet. Samtidigt ökade driftkostnaderna endast med 15 procent. Detta tack vare den skalbarhet som finns i affärsmodellen. Antalet anställda minskade som en effekt av ökad grad av digitalisering och effektivisering. I samband med noteringen genomfördes en nyemission som övertecknades, vilket gör att bolaget går in i 2020 med starka finanser.

Annual report 2019 (english)

During 2019 revenue increased by 25 per cent as a result of increased occupancy and higher prices at comparable facilities, as well as increased capacity. At the same time operating expenses only increased by 15 per cent. This is thanks to the scalability inherent in our business model. The number of employees decreased due to a higher degree of digitalisation and better efficiency. In conjunction with the listing, there was a new share issue, which was over-subscribed, with the result that the Company is going into 2020 with strong finances.

PRENUMERERA PÅ NYHETER FRÅN 24STORAGE