ÅRSREDOVISNING 2019

Under 2019 ökade intäkterna med 25 procent till följd av ökad beläggning och högre priser på jämförbara anläggningar samt ökad kapacitet. Samtidigt ökade driftkostnaderna endast med 15 procent. Detta tack vare den skalbarhet som finns i affärsmodellen. Antalet anställda minskade som en effekt av ökad grad av digitalisering och effektivisering. I samband med noteringen genomfördes en nyemission som övertecknades, vilket gör att bolaget går in i 2020 med starka finanser.

Vd har ordet

Vår vision har allt sedan starten 2015 varit att digitalisera förrådsbranschen och att ligga i framkant av utvecklingen. På fyra år har vi blivit en av Sveriges ledande aktörer inom self storage. Det har vi lyckats med tack vare en tydlig tillväxtstrategi. Vi har nu implementerat digitalisering och automatisering inom hela vår verksamhet, vilket ger oss ökad skalbarhet och en stabil plattform som vi kan fortsätta att växa ifrån.

Affärsidé, mål och strategi

24Storage är en utmanare på self storage-marknaden via digitalisering och smarta anläggningar med rätt läge. Vi befinner oss i en uppbyggnadsfas och har fortfarande en stor andel nyöppnade anläggningar. Kassaflödet från uthyrningsverksamheten ökar i takt med att anläggningarna uppnår högre mognadsgrad. Skalbarheten i vår affärsmodell gör också att lönsamhen på sikt ökar när vi växer.

Verksamheten

Vi erbjuder kunder förvaringsyta utanför hemmet eller kontoret på ett enkelt sätt med hög tillgänglighet. Genom att digitalisera och automatisera manuella processer kan drift och bemanning centraliseras, vilket ger skalfördelar som ökar när vi växer.

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete tar utgångspunkt i vår verksamhet och den plats vi verkar på. Som ett byggande fastighetsföretag och samtidigt ett förrådsföretag som vänder sig till lokalsamhällets medborgare, privatpersoner som företagare, har vi ett ständigt ansvar för var, hur och till vilken funktion vi bygger.

Medarbetare

Vi har en effektiv organisation som i linje med vår tillväxtstrategi har stärkts under de senaste åren. Jämfört med våra konkurrenter använder vi i större utsträckning digitala lösningar och automatisering, vilket möjliggör en mer effektiv central bemanning av våra anläggningar. Vi arbetar tillsammans för att skapa en attraktiv arbetsplats med målet att 24Storage ska vara det bästa alternativet på marknaden för både våra kunder och anställda.

SVERIGES ENDA NOTERADE SELF STORAGE-BOLAG

AKTIEKURSUTVECKLING

Bolagsstyrning

24Storage är ett svenskt aktiebolag och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagsstyrningen i 24Storage baseras på Nasdaqs regelverk för emittenter, aktiebolagslagen, god sed på aktiemarknaden, bolagets bolagsordning, interna styrdokument samt andra tillämpliga lagar, regler och rekommendationer.

Finansiella rapporter

Styrelsen och verkställande direktören för 24Storage AB (publ), organisationsnummer 556996-8141, med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019. Ladda ner den formella årsredovisningen.

Årsredovisning 2019

Läs hela 24Storage årsredovisning för 2019.