ÅRSREDOVISNING 2020

Under 2020 ökade intäkterna med 21 procent främst tack vare förbättrad beläggning och högre priser på befintliga anläggningar. Detta i kombination med den skalbarhet som finns i bolagets affärsmodell ökade bruttoresultatet med 45 procent jämfört med föregående år. Bruttomarginalen förväntas att förbättras väsentligt i takt med att anläggningarna som befinner sig i uppbyggnadsskede successivt når högre mognadsgrad, i form av högre uthyrningsgrad och prisnivå.

Vd har ordet

Året har präglats av stabilitet, med god tillväxt och förbättrad lönsamhet. För att säkerställa flexibel finansiering för vår fortsatta expansion genomförde vi framgångsrikt en obligationsemission. Högre mognadsgrad i form av dito uthyrningsgrad och prisnivåer kommer framåt ge oss starkare resultat och kassaflöden.

Affärsidé, mål och strategi

24Storage är en utmanare på self storage-marknaden med central bemanning genom digitalisering och smarta anläggningar med rätt läge. Vi befinner oss i en uppbyggnadsfas och har fortfarande en stor andel nyöppnade anläggningar.

Erbjudandet

Vi erbjuder kunder förvaringsyta utanför hemmet eller kontoret på ett enkelt sätt med hög tillgänglighet. Genom att digitalisera och automatisera manuella processer inom bokning, access och drift har vi skapat ett servicekoncept där kunderna kan sköta hela kundresan själva online och samtidigt skapat interna kostnadsfördelar i drift och bemanning genom centralisering.

Fastighetsbestånd

Vår strategi är att skapa långsiktig värdetillväxt genom att utveckla och driva egna self storage-anläggningar. Ambitionen är att växa med tre till fem nya anläggningar per år med fokus på områden med positiv demografisk utveckling och stark köpkraft. Under 2020 var värdeförändringen på fastigheterna 71 MSEK.

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete tar utgångspunkt i vår verksamhet och den plats vi verkar på. Som ett byggande fastighetsföretag och samtidigt ett förrådsföretag som vänder sig till lokalsamhällets medborgare, privatpersoner som företagare har vi ett ständigt ansvar för var, hur och till vilken funktion vi bygger.

Medarbetare

Vårt hållbarhetsarbete tar utgångspunkt i vår verksamhet och den plats vi verkar på. Som ett byggande fastighetsföretag och samtidigt ett förrådsföretag som vänder sig till lokalsamhällets medborgare, privatpersoner som företagare har vi ett ständigt ansvar för var, hur och till vilken funktion vi bygger.

SVERIGES ENDA NOTERADE SELF STORAGE-BOLAG

AKTIEKURSUTVECKLING

Bolagsstyrning

24Storage är ett svenskt aktiebolag som är noterat på Nasdaq First North Growth Market samt har ett obligationslån som är noterat på Nasdaq Stockholm. Bolagsstyrningen i 24Storage baseras på Nasdaqs regelverk för emittenter, aktiebolagslagen, god sed på aktiemarknaden, bolagets bolagsordning, interna styrdokument samt andra tillämpliga lagar, regler och rekommendationer.

Finansiella rapporter

Styrelsen och verkställande direktören för 24Storage AB (publ), organisationsnummer 556996-8141, med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020. Ladda ner den formella årsredovisningen.

Årsredovisning 2020

Läs hela 24Storage årsredovisning för 2020.