HUR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Här hittar du information om hur vi behandlar kunders personuppgifter samt hur vi arbetar med cookies.

POLICY AVSEENDE BEHANDLING AV VÅRA KUNDERS OCH BESÖKARES PERSONUPPGIFTER

DENNA INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER RIKTAR SIG TILL DIG SOM INGÅR AVTAL MED 24STORAGE OM ATT HYRA FÖRRÅDSUTRYMME OCH EVENTUELLA TILLÄGGSTJÄNSTER.

Du har ingått avtal med 24Storage AB, org. nr. 556996-8141, eller något av dess dotterbolag (”24Storage”, ”vi” eller ”oss”) om hyra av förrådsutrymme och eventuella tilläggstjänster (”Avtalet”). Vi kommer därför att behandla dina personuppgifter (”Personuppgifterna”) i syfte att (i) uppfylla våra förpliktelser mot dig och kunna ta tillvara våra rättigheter enligt Avtalet, inkluderande att kommunicera med dig och informera dig om förhållanden som är relevanta för Avtalet (”Avtalsändamålet”), (ii) tillhandahålla generell information och direktmarknadsföring till dig avseende våra tjänster elektroniskt, t.ex. via epost och SMS (”Informationsändamålet”), (iii) i syfte att uppfylla bokföringslagens och eventuella andra krav som tillämplig lag ställer på oss (”Laglighetsändamålet”) samt (iv) säkerställa våra kunder betalningsförmåga (“Kreditbedömningsändamålet”). (Avtalsändamålet, Informationsändamålet, Laglighetsändamålet och Kreditbedömningsändamålet benämns tillsammans ”Ändamålen”).

Vänligen uppmärksamma att 24Storage använder sig av automatisk kamerabevakning för att upprätthålla god säkerhet i sina förrådsbyggnader. För närmare information om 24Storages behandling av personuppgifter för kamerabevakningsändamål hänvisas till dokumentet Policy för behandling av personuppgifter för kamerabevakningsändamål. Om du inte önskar bli föremål för 24Storages kamerabevakning kan du inte besöka 24Storages förrådsbyggnader.

Vi kan inte ingå och fullgöra Avtalet med dig om vi inte erhåller Personuppgifterna och behandlar dem för Avtalsändamålet och Laglighetsändamålet.

För Kreditbedömningsändamålet behandlar vi Personuppgifter för att säkerställa våra kunders betalningsförmåga genom att utföra kreditbedömning genom företaget Creditsafe. Vi vill särskilt upplysa om att uppgiftshämtningen genom Creditsafe inte påverkar din kreditvärdighet framgent. Utifrån uppgifterna som fås genom Creditsafe avgör systemet om du som kund erbjuds månadsbetalning eller förskottsbetalning som betalningsalternativ, vilket utgör ett automatiserat beslut. Om kreditbedömningen visar att det finns osäkerhet i betalningsförmågan, baserat på uppgifter om skuldsaldo och eventuella anmärkningar, blir du erbjuden förskottsbetalning som betalningsalternativ. Vår legala grund för behandlingen av personuppgifter för Kreditbedömningsändamålet bedömer vi vara att behandlingen är nödvändig för att vidta åtgärder innan ingående av Avtalet med dig. Personuppgifterna som behandlas för Kreditbedömningsändamålet sparas inte efter bokningsförfarandet, vi behåller endast uppgiften om vilket betalningsalternativ som du har erbjudits.

24Storage AB är personuppgiftsansvarig och behandlar inte Personuppgifterna för något annat syfte än att uppfylla Ändamålen. 24Storage kan använda externa leverantörer av exempelvis lagringstjänster och system till stöd för att administrera kundrelationer (CRM), till vilka Personuppgifterna i så fall kan överföras. Sådana externa leverantörer behandlar endast Personuppgifterna enligt våra instruktioner och för vår räkning i enlighet med denna policy. Personuppgifterna kommer inte i övrigt att föras över till någon annan om det inte krävs på grund av lag eller myndighetsbeslut eller du särskilt har begärt att vi ska föra över personuppgifter till en av våra samarbetspartners för att du önskar få information om eller en tjänst utförd av sådan samarbetspartner.

Den legala grunden för vår behandling av Personuppgifterna för Avtalsändamålet är att behandlingen är nödvändig för fullgörande av Avtalet. Den legala grunden för vår behandling av Personuppgifterna för Informationsändamålet är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla det ändamålet och att vi har ett berättigat intresse. Den legala grunden för vår behandling av Personuppgifterna för Laglighetsändamålet är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse, dvs. att uppfylla bokföringslagens eller andra krav enligt tillämplig lag (uppfyllande av lag).

Vi kommer att behandla Personuppgifterna för Avtalsändamålet under den tid som Avtalet är tillämpligt (eller kortare tid i vissa fall om ändamålet med behandlingen uppfyllts tidigare). Vi kommer att spara Personuppgifterna under sju års tid därefter, i syfte att uppfylla Laglighetsändamålet (bokföringslagens krav). Såvitt gäller Informationsändamålet kommer vi att behandla Personuppgifterna under den tid som Avtalet är tillämpligt och under ytterligare ett år därefter. Du har dock rätt att när som helst begära att vi upphör att behandla Personuppgifterna för Informationsändamålet, varvid vi genast kommer upphöra med behandling för det ändamålet. Du kan även direkt vid tecknande av Avtalet ange att du inte önskar att vi behandlar Personuppgifterna för Informationsändamålet, varvid vi inte kommer utföra behandling för det ändamålet (och inte kommer tillhandahålla generell information och marknadsföring av våra tjänster till dig).

Om du har frågor avseende vår behandling av Personuppgifterna, kan du vända dig till [email protected]. Du kan även vända dig dit om du önskar utöva någon av dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen. En registrerads rättigheter i Dataskyddsförordningen omfattar:

 • Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 i Dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att få tillgång till sina personuppgifter samt viss information rörande behandlingen av dem. Den informationen framgår av detta dokument.
 • Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 i Dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Rätt till radering – Under vissa omständigheter har en registrerad enligt artikel 17 i Dataskyddsförordningen rätt att få sina personuppgifter raderade.
 • Rätt till begränsning av behandling – Under vissa omständigheter har en registrerad enligt artikel 18 i Dataskyddsförordningen rätt att begränsa behandlingen som den ansvarige vidtar.
 • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 i Dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att få ut sina personuppgifter (eller under vissa omständigheter få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 • Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 i Dataskyddsförordningen har en registrerad under vissa omständigheter rätt att invända mot behandling av personuppgifter. Detta gäller vid behandling med stöd av intresseavvägning, som t.ex. för Informationsändamålet.

Slutligen har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som kan kontaktas via [email protected] eller 08-657 61 00.

DENNA INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH COOKIES RIKTAR SIG TILL DIG SOM BESÖKER 24STORAGE.SE

Denna information riktar sig till dig som besöker 24Storage.se (”Webbplatsen”). När du besöker Webbplatsen kommer 24Storage AB, org. nr. 556996–8141, (”vi” eller ”oss”) att behandla dina personuppgifter (”Personuppgifterna”) och använda så kallade cookies (eller kakor). En cookie är en liten textfil som sparas på din dator av Webbplatsen och som bidrar till Webbplatsens funktionalitet, till exempel genom att komma ihåg vilka val du gjort på Webbplatsen eller ge oss möjlighet att se besökarstatistik. I vissa fall innebär vår användning av cookies att vi behandlar Personuppgifterna. Vår behandling av Personuppgifterna kommer endast att ske för de ändamål som framgår av denna text (”Ändamålen”). Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av Personuppgifterna.

ÄNDAMÅLEN MED VÅRA PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGAR

I punktlistan nedan beskrivs Ändamålen med behandlingen av Personuppgifterna. Närmare information om vad Personuppgifterna består av, hur länge vi lagrar Personuppgifterna och om vi delar Personuppgifterna med tredje part framgår under “Cookies” här där vi i detalj redogör för de cookies som sätts på Webbplatsen. Om vi delar Personuppgifterna med tredje part och den parten är lokaliserad i ett land utanför EU/EES som inte anses säkerställa en adekvat skyddsnivå, sker överföringen normalt med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Den legala grunden för vår behandling av Personuppgifterna för Ändamålen är det samtycke till användning av cookies du lämnat genom att använda Webbplatsen. I det fall ditt samtycke inte behövs (t.ex. vid absolut nödvändig användning av cookies eller för att tillhandahålla en tjänst som du uttryckligen har begärt) är vår legala grund vårt berättigade intresse att erbjuda en funktionell webbplats.

FÖLJANDE ÄR DE ÄNDAMÅL FÖR VILKA VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTERNA PÅ WEBBPLATSEN:

 • Upprätthålla Webbplatsens funktionalitet – Detta innefattar exempelvis att vi ser till att dina val och inställningar sparas och att Webbplatsen kommer ihåg dessa när du surfar vidare på eller kommer tillbaka till Webbplatsen.
 • Föra statistik över Webbplatsens besökare – När vi skapar statistik tar vi del av din enhets IP-adress. All den statistik vi skapar är dock anonym och aggregerad. Statistiken kan avse till exempel vilka sidor som är mest populära på Webbplatsen och hur Webbplatsen används.
 • Marknadsföring – De cookies vi använder för detta Ändamål gör att du kan få reklam om våra erbjudanden genom reklamutrymmen på andra webbplatser.

DINA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHET ATT PÅVERKA

Om du har frågor avseende vår behandling av Personuppgifterna på Webbplatsen, kan du vända dig till [email protected]. Kom ihåg att du även kan påverka vår användning av cookies genom att korrigera inställningarna i din webbläsare, till exempel om du inte vill att cookies ska vara tillåtna eller genom att ändra dina tidigare val här. Flera av de funktioner som finns på Webbplatsen kan dock försämras eller inte fungera som avsett om du avaktiverar eller begränsar användningen av cookies. Du kan även vända dig till oss om du önskar utöva någon av dina rättigheter enligt EU:s dataskyddsförordning (förordning 2016/679). En registrerads rättigheter i dataskyddsförordningen omfattar:

 • Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att få tillgång till sina personuppgifter samt viss information rörande behandlingen av dem. Den informationen framgår av detta dokument.
 • Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Rätt till radering – Under vissa omständigheter har en registrerad enligt artikel 17 i dataskyddsförordningen rätt att få sina personuppgifter raderade.
 • Rätt till begränsning av behandling – Under vissa omständigheter har en registrerad enligt artikel 18 i dataskyddsförordningen rätt att begränsa behandlingen som den ansvarige vidtar.
 • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 i dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att få ut sina personuppgifter (eller under vissa omständigheter få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 • Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 i dataskyddsförordningen har en registrerad under vissa omständigheter rätt att invända mot behandling av personuppgifter. Detta gäller vid behandling med stöd av intresseavvägning.

Slutligen har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via [email protected] eller 08-657 61 00.

VÅRA COOKIES

Vi använder både sessionscookies (sådana som löper ut när du stänger din webbläsare) och permanenta cookies (sådana som är kvar på enheten under en viss tid eller till dess att du tar bort dem). Vissa av de cookies som sätts vid besök på vår webbplats sätts av oss (s.k. förstapartscookies) medan andra sätts av en tredje part anlitad av oss för en särskild funktion (s.k. tredjepartscookies).

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies gör en webbsida användbar genom att möjliggöra grundläggande funktioner likt navigering, etc. Webbsidan kan inte fungera korrekt utan dessa cookies.

Preferenscookies

Preferenscookies möjliggör en webbsida att komma ihåg information och ändrar hur webbsidan uppför sig eller hur den ser ut likt ditt förespråkade språk eller vilken region du befinner dig i.

Statistikcookies

Statistikcookies hjälper webbsidan att förstå hur besökare interagerar genom att samla in och rapportera information på ett anonymt sätt.

Marknadsföringscookies

Marknadsföringscookies används för att spåra besökare på webbsidan. Intentionen är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den individuella användaren och därmed skapa mervärde för utgivare och tredjepartsannonsörer.