Personuppgiftshantering Kameraövervakning

POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER FÖR KAMERABEVAKNINGSÄNDAMÅL

Säkerhet är viktigt för oss, därför har varje kund en personlig kod för tillträde till sitt förråd. Dessutom har flera av våra förrådsanläggningar realtids videoövervakning dygnet runt. Nedan hittar du information om hur vi behandlar våra kunders personuppgifter i samband med vårt arbete för att uppnå våra högt ställda krav på säkerhet.

Denna information om behandling av personuppgifter riktar sig till dig som besöker något av 24Storages (24Storage AB, org. nr. 556996-8141, ”24Storage”, ”vi” eller ”oss”) förrådsutrymmen.

Vi använder oss av automatisk kamerabevakning av våra förrådsbyggnader. Rörliga bilder av samtliga personer som besöker någon av våra förrådsbyggnader kommer därför att spelas in av vår automatiska utrustning för kamerabevakning. De personuppgifter som registreras vid sådan inspelning består av rörliga bilder på besökaren ifråga när personen rör sig i och i direkt anslutning till våra förrådsbyggnader (”Personuppgifterna”). Ändamålet med kamerabevakningen och behandlingen av Personuppgifterna är att verka brottsförebyggande och underlätta vid utredning av brott och andra oegentligheter (”Ändamålet”).

Om du inte önskar bli föremål för 24Storages kamerabevakning och därmed sammahängande behandling av Personuppgifterna kan du inte besöka 24Storages förrådsbyggnader.

24Storage AB är personuppgiftsansvarig och behandlar inte Personuppgifterna för något annat syfte än att uppfylla Ändamålen.

24Storage kan använda externa leverantörer av exempelvis lagringstjänster och bevakningssystem, till vilka Personuppgifterna i så fall kan överföras. Sådana externa leverantörer behandlar endast Personuppgifterna enligt våra instruktioner och för vår räkning i enlighet med denna policy. Personuppgifterna kommer inte i övrigt att föras över till någon annan om det inte krävs på grund av lag eller myndighetsbeslut, eller i syfte att assistera brottsbekämpande myndighet. 

Den legala grunden för vår behandling av Personuppgifterna enligt denna policy är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla Ändamålet och att vi har ett berättigat intresse av att behandla Personuppgifterna vilket vi har bedömt väger tyngre än ditt intresse av att inte få Personuppgifterna behandlade av oss (intresseavvägning).

Vi kommer att behandla Personuppgifterna när de spelas in och under en period av 30 dagar därefter. Sedan raderas Personuppgifterna. För det fall att dina Personuppgifter återfinns i en inspelningssekvens som skildrar eller utgör bevisning i samband med brott eller annan oegentlighet, kommer Personuppgifterna att behandlas i syfte att utreda sådant ärende. I sådant fall kommer behandlingen att fortsätta fram till dess att ärendet har avslutats. I sådant fall kan även Personuppgifterna komma att lämnas till brottsbekämpande myndighet såsom Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten och/eller Tullverket.

En registrerad har enligt Dataskyddsförordningen vissa rättigheter. Dessa omfattar:

Rätt till tillgång

Enligt artikel 15 i Dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att få tillgång till sina personuppgifter samt viss information rörande behandlingen av dem. Den informationen framgår av detta dokument.

Rätt till rättelse

Enligt artikel 16 i Dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Under vissa omständigheter har en registrerad enligt artikel 17 i Dataskyddsförordningen rätt att få sina personuppgifter raderade.

Rätt till begränsning av behandling

Under vissa omständigheter har en registrerad enligt artikel 18 i Dataskyddsförordningen rätt att begränsa behandlingen som den ansvarige vidtar.

Rätt till dataportabilitet

Enligt artikel 20 i Dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att få ut sina personuppgifter (eller under vissa omständigheter få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Rätt att göra invändningar

Enligt artikel 21 i Dataskyddsförordningen har en registrerad under vissa omständigheter rätt att invända mot behandling av personuppgifter. Detta gäller vid behandling med stöd av intresseavvägning.

Om du har frågor avseende vår behandling av Personuppgifterna, kan du vända dig till [email protected]
Om du anser att vi behandlar dina uppgifter felaktigt kan du klaga hos Datainspektionen, som kontaktas via [email protected] eller 08-657 61 00.