Pressmeddelande

Information från 24Storage om det höjda budet från T-C Storage BidCo

11/29/21

T-C Storage BidCo har höjt sitt bud till 76 kronor per aktie och ovillkorat avtalat om köp av 92,38 procent av aktierna i 24Storage. Det är högre än Shurgards bud (72 kronor per aktie), vars villkor inte längre kan uppfyllas. Budkommitténs rekommendation av Shurgards bud gäller därför inte längre.

Idag den 29 november 2021 har Teachers Insurance and Annuity Association of America genom T-C Storage BidCo AB (“T-C Storage BidCo”) höjt sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i 24Storage AB (publ) (”24Storage”) till 76 kronor per aktie och förlängt acceptfristen till den 13 december 2021. T-C Storage BidCo har samtidigt meddelat att de träffat ovillkorade avtal om köp av 92,38 procent av aktierna i 24Storage.

Erbjudandet den 22 november 2021 från Shurgard Self Storage S.A. genom Shurgard Sweden AB (”Shurgard”) (72 kronor per aktie) är därför inte längre det högsta budet. På grund av T-C Storage BidCos aktieförvärv, varigenom T-C Storage BidCo blir ägare till mer än 90 procent av aktierna, kan fullföljandevillkoren i Shurgards bud inte längre uppfyllas.

Budkommittén i styrelsen för 24Storage rekommenderade den 22 november 2021 aktieägarna att acceptera Shurgards bud, som då var högst. Eftersom T-C Storage BidCos bud nu är högre och T-C Storage BidCo köpt 92,38 procent av aktierna gäller inte längre den rekommendationen.

Bland de aktieägare som träffat avtal med T-C Storage BidCo om att sälja sina aktier till T-C Storage BidCo för 76 kronor per aktie finns budkommitténs ledamöter Jan-Olof Backman och Maria Åkrans, som därigenom har kommit att få en intressekonflikt. Budkommittén kommer därför inte att utfärda någon ny rekommendation avseende budsituationen. Övriga styrelseledamöter hade intressekonflikt sedan tidigare.

Lenner & Partners anser i sin fairness opinion den 8 november 2021 att redan det ursprungliga erbjudandet om 62 kronor per aktie var skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i 24Storage.

För mer information om T-C Storage Bidcos erbjudande, som nu är ovillkorat, se www.tcstorage.se.

För mer information om Shurgards erbjudande, se https://corporate.shurgard.eu/press-release.

Budkommitténs tidigare rekommendationer, den 8 respektive 22 november 2021, finns tillgängliga på 24Storages webbplats, www.24storage.se/om-oss/investerare/offentligt-uppkopserbjudande. Utlåtandet från Lenner & Partners utgör en bilaga till budkommitténs uttalande den 8 november 2021.

I respektive budgivares erbjudandehandling, som kan nås via de angivna länkarna, finns under rubriken Villkor och anvisningar – Rätt till återkallelse av accept anvisningar om hur den som accepterat erbjudandet ska gå tillväga om han eller hon vill återkalla sin accept, och när så senast måste ske.

Stockholm den 29 november 2021

24Storage AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta

Jan-Olof Backman, styrelsens och budkommitténs ordförande, telefon +46708837483, e-mail [email protected]

Fredrik Sandelin, verkställande direktör, telefon +46730683658, e-mail [email protected]